ЭХ АНГИЙН БАГШ

ДОРНОД АЙМГИЙН ЕБС-ИЙН БАГА АНГИЙН БАГШ НАР, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ МЭДЭЭЛЭЛ, АРГА ЗҮЙ, ЗӨВЛӨГӨӨГӨӨР ХАНГАНА.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

САЙХАН АМРААРАЙ.

2016-06-30 17:03:05

САЙХАН АМРААРАЙ.

Зуны зугаатай өдрүүдээ бүтээлч, идэвхтэй, дурсамжаар дүүрэн, аз жаргалтай өнгөрүүлэхийг хүсье. 8 дугаар сард нэрийн блогоор уулзацгаая. Сайхан амарцгаагаарай.

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2016-06-14 15:24:32

СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН  ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ  

Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төслийн багаас та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг айлтгаж байна. СТХ-ийн эцсийн тайлангаа цэгцлүүлэхдээ дараах зүйлийг анхаарна уу.

ҮҮНД:

1. Сургууль бүрээс эцсийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг тус тусад нь гарын авлагад заасны дагуу хүлээн авч төслийн ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгнө.

2.Үйл ажиллагааны тайланг хүлээн авахдаа задгай мэдээллийг Arial 11, хүснэгтэн доторх мэдээллийг Arial 10-аар мөрийг тэгшлүүлэн нэгэн ижил жигдлэн бичүүлсэн байх

3.Сургуулиуд үйл ажиллагааны тайланг 6-8 хуудаст багтаах, зурган мэдээлэл нь 4-8 зураг байх ба зургандаа тайлбар бичиж хүснэгтэд байршуулсан байх

4.Мэргэжилтнүүд эцсийн тайлангаа нэгтгэхдээ WORD-оор өгөх ба форматыг сургуультай адил шаардлагыг хангасан байх ба тухайн аймгийн төслийн тооноос хамааран 8-10 хуудаст багтаан бичнэ.

5.Эцсийн тайланг 6 сарын 20-22-ны хооронд төслийн нэгжид илгээсэн байна.

6.Тайланг дараах хаягаар цахим хэлбэрээр илгээнэ үү. (jalbuu.naran@gmail.com)

 

                                                                                   Төслийн ажлын хэсэг

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ХУВИЙН ХЭРГИЙН ТАТАН АВАЛТЫН ТУХАЙ

2016-06-04 09:42:07

ХУВИЙН ХЭРГИЙН ТАТАН АВАЛТЫН ТУХАЙ

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын хувийн хэргийн хэвлэлтийн байдал яамнаас шалтгаалахгүйгээр удааширч байгаа тул захиалга өгсөн боловч хүлээн аваагүй аймаг, сургуулиуд 9-10 сард татан авах  талаар сургуулиудад мэдээлэл хүргэнэ үү.Захиалгын данс өөрчлөгдөж байгаа тул шинээр захиалга хийхгүй байхад анхаарна уу.Захиалга хийсэн баримтаа хадгалж байгаад, зар хүргэсэн үед хувийн хэргийг татан авна.

  Ч.Ганцэцэг: Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтэс, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам,  Утас: 266295,Цахим хаяг: gantsetsegch@mecs.gov.mn, Хаяг: Засгийн газрын III байр, 419 тоот

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДӨД СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭМЛЭХНИЙ БИЧ

2016-06-02 11:45:26

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДӨД СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭМЛЭХНИЙ БИЧИЛТЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ

        Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны “Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох тухай” 112 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын заалтыг баримтлана.

Дөрөв. 1.1.... суурь, бүрэн дунд боловсролын тухайн түвшний жилийн эцсийн сурлагын амжилтын дундаж хувь, түүнд харгалзсан дүнгийн жагсаалтыг анги удирдсан багш гаргаж, зөвхөн тухайн суралцагч, эцэг эхэд танилцуулан гарын үсэг зуруулсан байна гэсэн заалтыг үндэслэн

o    Суурь боловсролын түвшинд (2012-2013 оны хичээлийн жилд 6 дугаар ангид суулийн үсрэлт болсон тул)7-9 дүгээр ангийн сурлагын дүнгийн дундаж,

o    Бүрэн дунд боловсролын түвшинд 10-12 дугаар ангийн сурлагын дүнгийн жилийн эцсийн дүнг дундажлан боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхний дүнг бичнэ. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ТӨСЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

2016-05-26 09:46:34

ТӨСЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

“Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь” төслийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаарх тайланг 5 дугаар сарын  3 дугаар 7 хоногт  ирүүлэх хугацааг 2015-2016 оны бага боловсролын багш нарын хүрээнд зохион байгуулах ажлын хуваарьт оруулан 2015 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр Bumtuya.miniih.com  хаягаар хүргүүлсэн билээ. Тиймээс 5 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд багтаан үр дүнгийн тайланг ирүүлнэ үү.

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ШАЛГАЛТЫН МАТЕРИАЛ ЗАСАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ

2016-05-25 08:13:16

ШАЛГАЛТЫН МАТЕРИАЛ ЗАСАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ

(Шалгалтын материал засах багш нарын тоогоор хувилна.)

5, 9, 12 дугаар ангийн бүх хичээлийн хувьд шалгалтын сэдэв даалгавар нь 2 хэсгээс тогтож байгаа бөгөөд сонгох хэлбэрийн хариулттай даалгаврууд нь 1-2оноотой. Задгай хэлбэрийн хариулттай даалгаврууд нь хүнд хөнгөний зэргээс хамааран харилцан адилгүй оноотой байна.

Нэгдүгээр хэсгийн сонгох хариулт бүхий даалгаврын хувьд:

Сурагч нь өөрийн хамгийн “зөв” гэсэн хариуг сонгож шалгалтын материалын  хамгийн ард байх Сонгох даалгаврын хариулт гэсэн хүснэгтийн “Хариултаа тэмдэглэх хэсэг”гэсэн хүснэгтэд бичиж тэмдэглэнэ. 5-р ангийн сурагчдын хариултыг шалгагч багш энэхүү хүснэгтэд хуулж бичнэ. Хариултаа тэмдэглэх хэсэгт бичигдсэн хариултыг Боловсролын салбарын мэдээллийн нэгдсэн системд шивж оруулна. 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ ТАЙЛБАР

2016-05-25 08:08:53

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ ТАЙЛБАР

Улсын шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад туслах зорилгоор энэхүү тайлбарыг хүргүүлж байна. Улсын шалгалтын сэдэв даалгаврын болон үнэлэх аргачлалын файлыг CD-ээр хүргүүлсэн байгаа. Энэхүү CD-г сургууль болгонд хүргэх ажлыг аймаг, дүүргийн БСГ(БХ)  зохион байгуулна. Та бүхэнд хүргэгдсэн CD-д 3-н хавтас, 2 файл байгаа. Үүнд:

-       install хавтаст шалгалтын сэдэв болон түлхүүрийн файлын уншигч програм /pdf/ байгаа бөгөөд PDF уншигч програмгүй компьютерт install хавтасны foxitreader програмыг суулгаж ажиллуулна.

-       SEDEVгэсэн хавтаст шалгалтын өдрийн хаягтай хавтаснууд байгаа бөгөөд тэдгээрт тухайн өдрийн шалгалтын сэдвүүд байна.

-       TULKHUUR гэсэн хавтаст шалгалтын өдрийн хаягтай хавтаснууд байгаа бөгөөд тэдгээрт тухайн өдрийн шалгалтыг засахад зориулсан үнэлгээний схем байгаа болно.

-       Шалгалт авах багшид зориулсан “Багшийн зөвлөмж” – ийг шалгалт авах багш нарт хувилан өгч судлуулна.

-       Сурагчдад зориулсан “Зөвлөмж” – ийг  шалгалтын заалны тоогоор хэвлэж, шалгалт эхлэхийн өмнө сурагчдад уншиж сонсгоно. Сурагчдын шалгалтын гүйцэтгэлийн засалтыг хэрхэн явуулах тухай зөвлөмжийг баримтлан засалтын үйл ажиллагаагаа явуулаарай. Энэхүү зөвлөмжийг мэйлээр хүргүүлж байгаа болно.

БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“БАГА БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН” ТАЙЛАНГИЙН ЧИГЛЭЛ

2016-05-18 11:13:16

“БÀÃÀ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН” ТАЙЛАНГИЙН ЧИГЛЭЛ

2015-2016 оны хичээлийн жилийн “Бàãà áîëîâñðîëûí цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүн” тайлангийн чиглэлийг хүргүүлж байна. Òàйланд туршлага болохуйц ¿éë àæèëëàãààíû çóðàã, ãðàôèê, бичлэгийг îðóóëíà. Сургалтын менежерүүд үйл ажиллагааны тайлангаа word программаар бэлтгэн 2016 îíû 6 äóãààð ñàðûí 3ы дотор Bumtuya@yahoo.com хаягаар  ирүүлнэ үү. ТАЙЛАНГИЙН ЧИГЛЭЛ

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТОВ

2016-05-13 18:43:54

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТОВ

2015-2016 оны хичээлийн жилийн улсын шалгалтыг дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.Улсын шалгалтын 2014, 2015 оны сэдвүүдийг танилцуулж байна. ШАЛГАЛТЫН СЭДВҮҮД

Анги

Шалгалтын нэр

Шалгалт авах өдөр,  эхлэх цаг

 
 

5-р анги

Байгаль шинжлэл

6-р сарын 2-нд  1300 цагт

 

Математик

5-р сарын 31-нд 1300 цагт

 

Монгол хэл

5-р сарын 26-нд 1300 цагт

 

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

2016-05-08 11:04:47

СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/240 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Бага боловсролын сургалтын төлөвлөгөө”-г үндэслэж, хичээл, үйл ажиллагааны цагийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, байвал зохих бага ангийн мэргэжлийн багшийн тоо, одоо багшилж байгаа багш нарын тоо, нийт бага ангийн багшийн цагийн гүйцэтгэл ба илүү цагийн тооцоог гарган, сургуулийн бага ангийн батлагдсан хичээлийн хуваарийн хамт Bumtuya@yahoo.com хаягаар 5 дугаар сарын 12-ны дотор ирүүлнэ үү. Мөн 5 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 5 дугаар ангийн монгол хэл, математик, хүн байгалийн шалгалтын анализыг /excel/-ээр 5 дугаар сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү.

 
Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй